Osobní údaje

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů

správcem:
AVALON JOBS s.r.o.
IČO: 04856236
sídlem Týnská 10, Praha 1, 110 00
(dále také jen „správce“)

pro:

  1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří.
  2. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing)
  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
    Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb správce a následně po dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.
  4. dále účely plnění smluvních a zákonných povinností správce vůči Zákazníkovi. To ohledně identifikačních a kontaktních osobních údajů, které jsou zpracovávány bez souhlasu Zákazníka po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a dále po dobu 3 let od ukončení tohoto vztahu.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, rodné číslo, u fyzické osoby podnikající obchodní firmu, IČO a sídlo, datum narození, kontaktní adresa, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 15-ti let ode dne jeho udělení.

Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování a právním základu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), době jejich uložení a zpracování. Dále má právo vyžadovat opravu předaných osobních údajů a jejich odstranění.

Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu či omezení takovéhoto zpracování. V případě potřeby se může Zákazník obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na příslušný soud.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

V Praze dne 20.01.2018 AVALON JOBS s.r.o.